ทุกคนร่วมกัน - Allir með

04 Mar 01:15 - 03:45 04 Mar 01:15 - 03:45 - Kópavogur Kópavogur
Álfhólsskóli Álfhólsskóli
ท กคนร วมก น -เสวนาเก ยวก บว ฒนธรรมการศ กษาในประเทศไอซ แลนด SAMFOK ร วมม อก บ Móðurmál และกล มศ กษาภาษาแม ภาษาไทย นำเสนอ การอภ ปราย เก ยวก บการศ กษาสำหร บผ ปกครองท ส อสารภาษาไทย...   More info


© 2018 Siguez